نیمیم زآب وگل
به بهاری که می رسد از راه!

.

              با همین دیدگان اشک آلود

                                                 ازهمین روزن گشوده به دود

                                                                                          به پرستو به گل به سبزه درود

             به شکوفه به صبحدم به نسیم   

                                                به بهاری که می رسد ازراه

                                                                                            چندروزدگر به ساز وسرود

             ما که دل هایمان زمستان است

                                        ما که خورشیدمان نمی خندد

                                                    ما که باغ بهارمان پژمرد

                                                                                               ما که پای امیدمان فرسود

             ما که درپیش چشممان رقصید

                                                   اینهمه دود زیرچرخ کبود

              سرراه شکوفه های بهار

                                                گریه سرمی دهیم با دل شاد

                                                                                                گریه شوق با تمام وجود

              دشمنی کرد درجهان پیوند

                                               دوستی گفت با زمین بدرود

              شاید ای خستگان وحشت دشت

                                   شاید ای ماندگان ظلمت شب

                                           در بهاری که می رسد ازراه

                                                                 گل خورشید آرزوهامان

                                                                                        سرزد از لای ابرهای حسود

             شاید اکنون کبوتران امید

                                                   بال دربال آورند فرود

             پیش پای سحر بیفشان گل 

                                                 سرراه صبا بیفشان عود

             با همین دیدگان اشک آلود

                                          ازهمین  روزن گشوده به دود

                                                                                      به پرستو به گل به سبزه درود

                                                    

                                                                                                                                                             فریدن مشیری

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
وصل نخواهم که هجر قاعده اوست

.

 صحبت  معشوق  انتظار  نیرزد                              بوی گل ولاله  زخم خار نیرزد

وصل نخواهم که هجر قاعده اوست                        خوردن می  محنت خمار نیرزد

این دو سه روزه غم فراق ووصالش                       اینهمه آشوب  وکار و بار نیرزد

                                                                                                                                                                                                                                      سنایی

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
به نا اميدی ازين در مرو بزن فالی!

.

       گل نارنج و تنگ آب وماهی

                            صفای  آسمان  صبحگاهی

       بیا  تا عیدی ازحافظ  بگیریم

                  که ازاو می ستانی هرچه خواهی:

                  ببرد ازمن قرار و طاقت وهوش                  بتی سنگین دل و سیمین بناگوش

                  نگاری  چابکی  شنگی   کله دار                  ظریفی  مهوشی  ترکی  قباپوش

                  ز تاب  آتش  سودای  عشقش                         بسان  دیگ  دائم  میزنم  جوش

                  چو پیراهن شوم آسوده  خاطر                    گرش همچون قبا  گیرم درآغوش

                  اگر پوسیده  گردد   استخوانم                       نگردد مهرش  از جانم  فراموش

                 دل  ودینم  دل ودینم   ببردست                     برو دوشش بر ودوشش برودوش

                                                  دوای تو دوای توست حافظ                    

                                              لب نوشش  لب نوشش  لب نوش

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
هواشناسی!

.

چون صاعقه

                    درکوره ی بی صبری ام

                                                      امروز

                                                               ازصبح که برخواسته ام

                                                                                                   ابری ام

                                                                                                                امروز

                                                                                                                                                              شفیعی کدکنی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
آزادی !!

.

        چنانکه  ابر  گره خورده  با  گریستنش

        چنانکه  گل همه عمرش  مسخر شادیست

        چنانکه هستی آتش  اسیر سوختن ست

                                                 تمام پویه انسان به سوی  آزادیست

        گه ملحد و گه دهری  و کافر باشد

        گه دشمن خلق  و فتنه پرور  باشد

        باید  بچشد   عذاب   تنهایی  را

                                                 مردی که ز عهد خود فراتر باشد

                                                                                                              شفیعی کد کنی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
که دل تنگ چيز خوبی نيست

.

              وصله ها  را  به  من   بچسبانید                      به شما انگ چیز خوبی نیست

             های!!  عاشق  نشو!  نمی دانی                        که دل تنگ چیز خوبی نیست

             کری از پیش یک سه تار گذشت                      گفت آهنگ چیز خوبی نیست

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
آبرويم را نريزی دل!

.

لحظه دیدارنزدیک است

                                          بازمن دیوانه ام   مستم   

                                                 باز میلرزد   دلم   دستم

                                                        باز گویی در جهان دیگری هستم

های نخراشی به غفلت صورتم را تیغ

        های نپریشی صفای زلفکم را دست

                               وآبرویم را نریزی دل

                                        ای تخورده  مست                          

                                                                         لحظه دیدار نزدیک است

                                                                                                                                         اخوان

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
ازين آخر بود کمتر؟

.

     تو را دل دادم ای دلبر! شبت خوش باد من رفتم

                                                       گرفتم هجرت اندر بر! شبت خوش باد من رفتم

     ببردی نور روز و شب  بدان  زلف  و رخ  زیبا

                                                        زهی جادو زهی دلبر!شبت خوش باد من رفتم

     میان  آتش  و آبم   ازین  معنی  که  بی تابم

                                                       لبان خشک وچشم تر! شبت خوش باد من رفتم

     بدان راضی شدم جانا که ازحالم خبر پرسی

                                                          ازین آخر بود کمتر؟ شبت خوش باد من رفتم

                                                                                                                                                         سنایی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
اين نيز بگذرد!!

.

     ای  کم شده   وفای  تو  این  نیز  بگذرد                       وافزون شده جفای تواین نیز بگذرد

     گردوری ازهوای منت هست روزوشب                     جای دگرهوای  تو ! این نیز بگذرد

     گرهست  مستمند   دل   بی گناه   من                           در محنت و بلای تو  این نیز بگذرد

     بگذشت آن زمانه   که  بودم سزای تو                       اکنون نیم   سزای  تو  این نیز بگذرد

     گرسیر گشتی ازمن وخواهی که بگذرم                     گرد  در سرای  تو    این نیز بگذرد

                                                                                                                                                      سنایی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
ای روزگار!!

.

از ما گذشت  نیک  و بد !  اما  تو روزگار!

                                                         فکری به حال خویش کن!  این !  روزگار نیست

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
دموکراتم من!

.

               می گفت به وقت بحث سقراطم من                وز قدرت بحث خویشتن ماتم من

               دیروز کتک زدم یکی را سر بحث                البته   نکشتمش     دموکراتم  من

                                                                                                                                                هادی خرسندی

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
فرمان آتش بس بده !

.

       یا گذارم شکوه در شورای شهر امن تو         یا دلی کز ما  ربودی با تجاوز پس بده!

       آتش جور تو  بگذشت از مدار اعتدال           نازنینا  رحم کن   فرمان  آتش بس  بده!

                                                                                                                                                  باستانی پاریزی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
اين است نصيحت سنايی:

.

                        عاشق  مشوید ! اگر توانید                             تا در غم  عاشقی  نمانید

                        این عشق به اختیار کس نیست                       دانم که همین قدر  بدانید

                        هرگز  مبرید ! نام  عاشق                               تا دفتر عشق برنخوانید

                        آب رخ عاشقان  مریزید !                            تا آب زچشم خود مرانید

                        معشوقه رضای کس نجوید                        هرچند زدیده خون چکانید

                        این است رضای او که اکنون                     بر روی زمین یکی نمانید

                        این است سخن که گفته آمد                     گر نیست درست بر نخوانید

                                                       این است نصیحت سنایی:

                                                       عاشق مشوید اگر توانید

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٤ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف