نیمیم زآب وگل
توطئه های انگلیس

.

  گرحوصله تو ناگهان سربرود                                یا پای تو زیرچرخ خاور برود

  جزتوطئه های انگلیسش مشمار                             حتی کش شلوارت اگر دربرود

                                                                                                                                                                                                                                ناصر فیض؟

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
چشمکش همچودل ریشک من بیمارک

.

دیدم ازدو ر بتی کاکلکش  مشکینک                            دهنش تنگک وچون تنگ شکرشیرینک

لبک لعل روان پرورکش جان بخشک                           سرک  زلفک  عنبرشکنش  مشکینک

چشمکش همچودل ریشک من بیمارک                          دستکان کرده به خون  دلکم رنگینک

نرگسش مستک وعاشق کشک وخونخوارک               سنبلش پستک وشورید گک و پرچینک

زلفکش دلکشک وغمزه ککش دلدوزک                         برکش نازکک  و ساعدکش  سیمینک

گفتمش درغم عشقت دل خواجوخون شد                       بیش ازین چند بگو صبر کند مسکینک

رفت درخنده وشیرین لبک ازهم بگشود                        گفت  داروی  دل و مرهم جانش اینک

                                                                                                                                                      خواجوی کرمانی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
خدايا دارم ازلطف تو اميد

.

             خدایا دارم از لطف  تو امید                     که ملک عیش من معمور داری

             بگردانی  بلای  زهد  از من                      قضای  توبه  از من دور داری

                                                                                                             سنایی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
شب رفت و حديث ما به پايان نرسيد

باید به کاری که می کنید اعتقاد داشته باشید.                                                                                   نباید کاری را بکنید که به آن اعتقاد ندارید.

آیا به این دوجمله اعتقاد دارید؟ آیا به اعتقاد داشتن اعتقاد دارید؟شاید سوال احمقانه ای باشد ولی نیست!سالهابزرگترین مشکل من این بود ه وهست که چرا باید کارهایی را انجام دهم که به آن اعتقادی ندارم؟ چرا نمی توانم برای همه کارهایی که انجام می دهم دلیل قانع کننده ای بیاورم؟                                    این مشکل اغلب محدود به مسائلی است  که اسم اعتقاد را روی آنها می گذاریم .مثلا وقتی درس می خوانید تا نمره قبولی بگیرید لازم نیست به درس خواندن اعتقاد داشته باشیدولی برای اینکه نماز بخوانید همه می گویند اول باید مطمئن شد که خدایی هست!شاید ازحرفی که می خواهم بزنم تعجب کنید ولی خواهش می کنم تا آخرحرفم رابشنوید وبعد قضاوت کنید.

من میگویم برای انجام اعمال دینی (اعتقادی)  بر خلاف تصورما نیازنیست  به آن کاراعتقاد داشته باشیم بلکه مهم این است که نسبت به آن کاراحساس نیازکنیم.همانطورکه  ناخودآگاه همه مااینگونه رفتارمی کنیم.

رفتارهای اعتقادی ما نمی تواند از عرفیات ما وعادات ما جدا باشد درواقع اغلب ما برای آن چیزی که به آن عادت کرده ایم یک عقیده می تراشیم حالا می خواهد آن عقیده رنگ وبوی مذهبی داشته باشد یا ضدمذهبی !ا

یک عادت یا رفتار خواه مذهبی باشد یا ضدمذهبی ریشه درهزاران سال تاریخ انسان دارد.                وقتی ازشما بپرسند چرا وقتی به کسی می رسید لبهایتان را برگونه او گذاشته وصدای نامربوطی تولیدمیکنید(ماچ)ومثلا چرا به جای این کارمثل سرخپوستها زبانتان را برای خوش آمدگویی درنمی آورید.؟خیلی راحت جواب می دهید خوب بخاطراین که رسم است .ولی اگرازشما بپرسند چرا نمازمی خوانید یا چرا نمی خوانید ساعتها که نه سالها وقرنها می توانید برای کارخود دلیل بیاورید درواقع همیشه خودتان راملزم میدانید که به این پرسش باجدیت پاسخ دهید چه درمورد نمازخواندن وچه درمورد نمازنخواندن.ولی هیچ کس حاضر نیست بگوید نمازمی خوانم چون آن رادوست دارم یا نمی خوانم چون آن رادوست ندارم بلکه همه می گویید چون اعتقاد دارم یا چون اعتقاد ندارم.مثال دیگری میزنم :

لابد شما هم مثل دیگران از یک نوع موسیقی بیشترخوشتان می آید. مثلا من ازصدای شهرام ناظری خوشم می آید وعلیرضا ازآن متنفر است.آیا علتش این است  که من به صدای شهرام ناظری اعتقاد دارم یا علیرضا اعتقاد ندارد؟ اوخوشش نمی آید ومن خوشم می آید و هیچ یک ازما هم نمی توانیم با استدلال دیگر ی را در دوست داشتن یا نداشتن این صدا قانع کنیم.

آیا شما یی که قرمه سبزی را دوست دارید به این خاطراست که به آن اعتقاد دارید؟وافعیت این است که اغلب دلیلی برای دوست داشتن چیزهایی که دوستشان داریم نداریم.دوست داریم چون دوست داریم دوست نداریم چون دوست نداریم.یا مثلا وقتی عاشق می شوید هیچ دلیلی برای انتخابتان ندارید هرچه می گردید می بینید معشوقتان واقعا فرق عمده ای با دیگران ندارد ولی اورا بیش از دیگران دوست دارید.آیا شما به معشوقتان اعتقاد دارید؟

باید قبول کنیم که کارهای ما ازجنس اعتقاداتمان نیست. مهمترین برهان هم همین است که نمی شود اعتقادات کسی را عوض کرد مگرآن که به آن معتقد نباشد.تا به حال چند نفر آدم عاقل دیده اید که دین پدریشان را عوض کنند؟ تا به حال فکرکرده اید مسیحی شوید؟.شاید بگویید فکرکافرشدن کرده ام ولی آیا واقعا کافرشده اید اگرهم به اصطلاح کافر شده اید چقدربه خاطر کافرشدن تغییر کرده اید؟شاید قبلا نماز می خواندید ودیگر نمی خوانید چون به نماز  دیگر اعتقادی ندارید ولی آیامشکلتان با نماز خواندن یا نخواندن حل شده است؟ .

یعنی از اینکه دقیقا به اعتقادتان عمل می کنید راضی هستید.اگر من بادلایل منطقی برای شما اثبات کنم که خوردن قرمه سبزی هیچ دلیل منطقی ندارد دیگر قرمه سبزی نمی خورید؟ به نظرمن برای مسلمان بودن وحتی نا مسلمان بودن نیازی به دلیل نیست.اغلب چیزها یی که ما اسم آنها را اعتقادات می گذاریم ریشه در امیال وعلایق وعرفیات و تاریخ وخانواده ما دارند نه  می توان وافعا آنها را تغییر داد ونه  لازم است که از واقعی بودن آنها  مطمئن  شد.مثلا اگر کسی اثبات کند که نماز در اسلام وجود نداشته شمایی  که نماز خوان هستید دیگر نماز نمی خوانید؟

دیگر پر حرفی کردم ببخشید.

      من بودم  و دوش  آن بت   بنده نواز                وز من همه لابه بود وازوی همه ناز  

      شب رفت وحدیث ما به پایان نرسید                شب را چه  گنه  قصه ما  بود  دراز

                                                                                                                    ابوسعید ابو الخیر

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
آری زرست زر گره از کار باز کن

.

آزرده ام  از آن بت  بسیار ناز کن                              پا از گلیم خویش فزونتر دراز کن

رند شراب خوارم ودرسینه ام دلیست                          پاکیزه تر زجامه ی شیخ نماز کن

بویی  زبوستان  محبت  نبرده اند                                 سالوس زاهدان حقیقت مجاز کن

این حاجیان به حشرعنان برعنان روند                           با اشتران  طی طریق حجاز کن

من پروراندمت که تو با این بها شدی                          طفلی ندیده ام چو تو بردایه نازکن

نه زورسود داد ونه زاری علاج کرد                        آری زرست زر گره ازکارباز کن

دشمن به دارکرد ببین چون کند بدوست                    آن دشمنان خویش چنین سرفراز کن

                                                                                                                                                                                                                                 ایرج میرزا

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
مناجات نامه

                                                                                                                

 

خداوندا پس بگیر

 خداوندا قلبم را  و جانم  را   روحم  را و روانم  را   پس بگیر

                                                                                      مال بدبیخ ریش صاحابش!

 

                                                                                                                  ازسایت خاگینه

                                                                         

                                                                                       

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
تو نيز چنانکه می نمايی هستی؟

.

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی                             هرروز به  دام  دگری  پابستی

گفتا شیخا  هرآنچه  گویی هستم                               تو نیز چنانکه می نمایی هستی

                                                                                                                                                                                                                                   خیام

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
آخر نه چو من زن است مرد است!

 هشتصدسال پیش  جزبا زبان شعرراهی برای همدردی با زنان نبوده است .ظلم همیشه ظلم است حتی اگردرجامعه کاملامردانه ۸۰۰ سال قبل اتفاق ییفتد وانسان رحیم همیشه بی رحمی را می فهمد حتی اگر مثل آدمهای هزار سال پیش فکر کند.

وحتی هنوز هم مردها هستند که جرات عاشق شدن دارند .عاشق شدن برای مردها یک انتخاب است ولی برای زنها یک اتفاق! زیرا همیشه قوی ها انتخاب می کنند وضعیف ها انتخاب می شوند.

ونظامی گنجوی چه زیبا از زبان لیلی به این ظلم تاریخ می تازد.میگوید که معشوق بودن  من لیلی سخت تر ازعاشق بودن توی مجنون است اگرچه همه جا حرف از عاشقی توست و نه معشوقی من!

                لیلی  بودم  ولیک  اکنون                             مجنون ترم  از هزار مجنون

               او گرچه  نشانه گاه درد است                    آخر نه چومن زن است مرد است

             در شیوه  عشق  هست  چالاک                       کز هیچ  کسی  نیایدش   باک

               چون  من به  شکنجه درنکاهد                  آن جا  قدمش  رود  که خواهد

              مسکین من بی کسم که یک دم                     با کس نزنم دمی دراین دم

                نه  دل  که به شوی برستیزم                  نه زهره  که از  پدر  گریزم

                 گه عشق دلم دهد که بر خیز                 زین زاغ وزغن چوکبک بگریز

                 زن  گرچه بود مبارز افکن                  آخر چو زن  است هم  بود زن

             زن  گیرکه خود  به خون دلیراست            زن باشد زن اگرچه شیر است

             لیکن جگرم به زیر خون است                کان یار که بی من است چون است

                  بی من  ورق  که  میشمارد                   ایام  چگونه  می  گذارد ....

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
ريشه ها و قصه ها

.

قصه ها گرچند در تفصیل

زشت وزیبا بیش وکم دارد

                                      ماجراها گرچه گوناگون

                                     چند وچون وبیش وکم دارد

لیک چون هرقصه را تاعمق بشکافی

                            می توان دیدن که درهرحال    

                                                      ریشه درزیرشکم  یا درشکم دارد

                                                                                                          اخوان

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
وصله ناجور

.

خلقت من درجهان یک وصله ناجوربود      

                                                                من که خودراضی به این خلقت نبودم زوربود

ای طبیعت گرنبودم من جهانت نقص داشت

                                                                  ای  فلک  گرمن  نمی زادی  اجاقت  کوربود

راست گویم نیست جزاین علت  تکوین من

                                                                    فالبی  لازم   برای   ساخت   یک گو ر بود

آفریدن مردمی را بهر گور اندر عذاب

                                                                    گرخدایی هست زانصاف خدایی  دور بود

 آنکه نتواند به نیکی پاس هرمخلوق داشت

                                                                ازچه  کرد این آفرینش  را  مگر مجبور  بود

                                                                                                             میرزاده عشقی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
من ازجهيم نترسم

.

من ازجهیم نترسم ازآن که بارخدای                      نه مطبخی است که درآتشم کباب کند

ز مار وعقرب وآتش گزنده تردارد                          خدای خواهد اگربنده را عذاب کند

جهیم    قهرالهی است کاندرین عالم                        ترا به خوی بد و فعل  بد  عقاب کند

به قدروسعت فکرتو آن یگانه حکیم                        سخن زدوزخ و فردوس درکتاب کند

برای ذوق توشهوت پرست عبدالبطن                       حدیث  میوه  و حوریه  وشراب کند

ازآن نماز  که خودهیچ ازآن نمیفهمی                       خدا چه  فایده  و بهره  اکتساب  کند

                                         تفاخری  نبود  مر خدای  عالم  را

                                       که ابلهی چو تو اورا خدا حساب کند

                                                                                                                        ایرج میرزا

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
می توان خوشبخت شد با هيچ !

خوشبختی چیست؟  خوشبخت کیست؟  آیا  خوشی همان  لذت  است؟ آیا هرچه بیشترلذت ببریم خوشبخت تریم؟    چرا گاهی  آنهایی  که امکان همه گونه لذتی را دارند احساس خوشبختی نمی کنند؟چرا ارتباطی بین پولداربودن و خوشبختی نیست؟چرا مردم کشورهای غربی در آمارها شادتراز مردم کشورهای فقیر نیستند؟چرا ماآدمها  یک روز بی دلیل شادیم وخوش  و روز دیگر فکرمی کنیم بدبخت ترین موجود روی زمین هستیم بدون اینکه اتفاق خاصی درزندگیمان افتاده باشد؟چرا گاهی برای چیزها ی بی اهمیت خیلی خوشحال یا خیلی غمگین می شویم؟

معجون خوشبختی چیست؟ ؟ ؟  ثروت؟ عشق؟شهرت؟محبوبیت؟ فقر؟ ایمان ؟آزادی؟بی خیالی؟ دوست؟یقین؟

هرکدام از  آدمها یی که ادعای خوشبختی می کنند نسخه خودشان را می پیچند که هیچ ارتباطی به دیگری نداردوبلکه درتضاد با دیگری است!

 شاید خوشبختی هماهنگ شدن نتهای زیروبم زندگیست . فرکانس  آواها مهم نیست بلکه مهم موسیقیی است که ازکنارهم چیده شدن آنها بدست می آید.

میتوان خوشبخت شد با هیچ

میتوان نان سنگک داغی خرید    یک کوچه بالاتر         

چند ریحان با پنیری لای آن پیچید                   و              نمک را درشیارش خوب خالی کرد

عاقبت گازی زد ودندان به دندان کند

چای تلخی هم به پشتش بند کرد     و

                                             مزه خوشبخت بودن را               اززبان خویشتن پرسید

میتوان چوپان پیری بود

چند ده تاگوسفندی داشت    هم      با  یک سگ گله

درپناه سایه یک تک درخت پیر         لمی داد وکمی خوابید

ازصدای قارقار زاغکی ازخواب خوش پرید                

زیرچشمی گوسفندان را نگاهی کرد          ودوباره چشمها را بست

تخت روی سبزه ها    

                        بعد خواب  و قبل بیداری

                                                 آن زمان که باد        می وزد برجسم خیس ازعرق نمناک

مورمورش را  با همه گیرنده ها حس کرد

                                                            معنی خوشبخت را فهمید

میتوان هم طفل بازیگوش وشری بود

عاشق یک توپ ودروازه             داخل یک کوچه بن بست                                                در یک ظهرتابستان                   بی خیال نمره تجدید              و ماهی هم به شهریور    

تشنه وگشنه        پی یک توپ چند لایه  

                                 دوید ویک دوپایی زد         

توپ را ازلای پای کودک همسایه رد کرد         و           گل زیبای نابی زد

درآن گرمای تابستان        پس از یک برد شیرین خیال انگیز چندین صفر

شیر آب خانه همسایه را وا کرد و         همچون کودکی خوشبخت

جرعه جرعه تا نفس باقیست هی نوشید

میتوان درروی پر خوابید واز کابوس جیغی زد

میتوان جوجه کبابی خورد با سالاد          پس هرروز         بررژیم لاغری صدبارنفرین کرد

میتوان عاشق شد  و   هرچیزدردنیاست      چون معشوق    زیبا دید

می توان خوشبخت شد با هیچ

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
برای آن عزیز تازه سفر رفته

گاهی فکرمیکنم :چرا آنهایی را که  بیشتر دوست  داریم  راحت ترازدست میدهیم؟

زمن هرآنکه او دوربه دل چو سینه  نزدیک           به من هرآنکه نزدیک ازاو جدا جدا من

نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من نیز         چو  تخته  پاره برموج  رها رها رها من

شاید چون گفته اند : دوری ودوستی

و وای از سفر و نفرین بر سفر که با ما هرچه کرد اوکرد

ماچون دو دریچه روبروی هم      

آگاه   ز  هر بگو  مگوی     هم

                                        هرروزسلام   و پرسش وخنده

                                        هر  روز   قرا ر   روز    آینده

اکنون دل من شکسته و خسته است

زیرا یکی از دریچه ها  بسته  است

                                     نه  مهر فسون  نه  ماه  جادو  کرد 

                                   نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد

                                                                                                اخوان

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٥ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
جويندهمه هلال ومن ابرويت

..

گیرند همه روزه ومن گیسویت                                      جویند همه  هلال  و من  ابرویت

ازجمله  این  دوازده  ماه  تمام                                       یک ماه مبارکست و آن هم رویت

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۳ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
دايره المعارف بی نزاکتی

.<<<چطور کفرمامانمونو در بیاوریم>>

ــ وقتی بابا بهت غذا می ده بخور ولبخند بزن ولی وقتی مامان بهت غذا می ده تف کن !

ــ علم ثابت کرده وقتی غذا رو بمالی به صورتت خوش مزه تر می شه!

ــ وقتی توی جمعی ومیخوای بری دست شویی با صدای بلند بگو ...

ــ زمستونها وقتی مامان لباس زمستونیت رو تنت کرد که برین بیرون  یه هو بگو جیش دارم!

ــ بعد از اینکه شیرت رو خوردی بلند آروغ بزن. مامان  وبابا این صدا رو خیلی دوست دارن

ــ به مامان ثابت کن خیلی از ظرفهایی که فکر میکنه نشکن هستن بشکن هستن.

ــ‌ اگر مامان رو مجبورکنی وقتی یه عالمه بارداره تورو بغل کنه بعد ازمدتی میتونه نو سیرک استخدام بشه!

ــ ‌هر حرفی رو که مامان میگه بی تربیتیه یادت بمونه تا بعدا ازش استفاده کنی!

ــ به مامان یاد بده که خونواده  بچه دار نباید فرش رنگ روشن داشته باشه!

ــ وقتی یکی میگه : جلوی بچه نمیشه حرف زد حواستو حسابی جمع کن!

ــ همیشه دودقیقه قبل ازاینکه به مقصدبرسین بخواب!وقتی بیدارشدی میبینی توبغل مامانتی

ــ وقتی میتونی هله هوله بخوری غذا نخور

ــ هروقت دکتر گفت اصلا درد نداره:وقت جیغ زدنه!

ــ مامان برای اینکه جیشتو بگی حاضره هرکاری بکنه!

ــ اگراجازه بدی مامان ازت عکس لختی بگیره حتما پشیمون میشی!

                                                                                                                                                    آر.جی.فیچر

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف