نیمیم زآب وگل
تشنه لبی مست رفته است به ميدان

...

 هیچ دلی  عاشق   و   دچار     مبادا             

                                                    عاقبت   چشم     انتظار  مبادا

   می روی وابرها به گریه که برگرد

                                                     چشم  خداوند  اشکبا ر  مبادا

  تشنه لبی مست رفته است به میدان

                                                       آینه  با سنگ در کنار مبادا

 تشنه لبی مست رفته است به میدان

                                                       وعده  دیدار بر مزار  مبادا                    

 تشنه لبی مست رفته است به میدان

                                                    این  خبر  سرخ  ناگوار مبادا

  تشنه لبی مست رفته است به میدان

                                                   تشنه لب مست  بی قرار مبادا

 شیحه اسبی شنیده می شود از دور

                                                   شیحه اسبی که بی سوار مبادا

این طرف  آهو  دوید  آنطرف  آهو

                                                      دشت د راندیشه  شکار مبادا

وسعت دشت است و وحشت رم اسبان

                                                   غنچه سرخی به رهگذار مبادا

زندگی سبز ومرگ سرخ مبارک

                                                   دشت پر از لاله بی بهار مبادا

عالم کثرت گشود راه به وحدت

                                                      هیچ   به جز   آفریدگار مبادا

                                                                                                         

                                                                                    فاضل نظری

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۸ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
بودن يا نبودن!!!!

....

تا کدامین را تو می خواهی؟

                             مرگ را جستن برای زندگی ؟

                                                                یا 

                                                                   زندگی کردن برای مرگ

                                                                                                                                                               شفیعی کدکنی

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۸ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
عطش!!!!!!!!!۱

.......

بنویس!  که با شتاب  باید برسد            فورا ببرش!  جواب   باید برسد

لب های رقیه ازعطش خشک شده         این نامه  به دست آب  باید برسد

                                                                                                                                جلیل صفربیگی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
دو تا ..دو تا..

....

هی  دست می رود به کمرها  یکی  یکی

وقتی  که می رسند  خبرها   یکی   یکی

خم  می شوند  قد پدرها      دوتا    دوتا

وقتی که  می رسند  پسرها   یکی  یکی

                                                                                    مهدی رحیمی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
قتلگاه.........

.....................

با آنکه زمانه داشت دل خون  از تو            کامی نگرفت   دور گردون  از  تو

بردند..... به  قتلگا ه  و نتوانستند            یک لحظه تو را  برند بیرون از تو

                                                                                                                                                       شفیعی کدکنی

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
مرد ره..........

...

گر مرد رهی !میان خون باید رفت                      از پای فتاده ٬  سرنگون   باید  رفت

توپای به راه  درنه  ! وهیچ  مپرس !                    خود راه بگویدت که چون باید رفت

                                                                                                                                                                     عطار

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
تمامتر....

..

رخ  تو  رونق   قمر   بشکست                     لب   تو  قیمت  شکر   بشکست

لشکر غمزه ی توبیرون تاخت                    صف عقلم به یک نظر بشکست

بر در دل رسید ٬  حلقه   بزد                      پاسبان خفته  دید  ٬در   بشکست

من خود ازغم شکسته دل بودم                  عشقت  آمد    تمام تر     بشکست

نیش مژگان چنان زدی دردل                      که سر نیش   در  جگر بشکست

نرسد نامه های من به تو زآنک                   پر  مرغان    نامه بر   بشکست

                                  قصه ها   می نوشت خاقانی

                               قلم اینجا رسید ...سر بشکست

                                                                                                                                            خاقانی

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
 

................

برف می آید ازخودش پایین ...

خبری نیست غیر سرمایی

خبری نیست جز نمی بینم

خبری نیست جز نمی آیی

سالها می شود که غمگینم...

می روم تا کمی خودم باشم

که ازین زندگی نمی خواهم

هیچ چیزی به غیر تنهایی

                                                                         آزاده بشارتی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
گويی ام : رو ! که همانی چه کنم؟

...

شد  دگرباره  جوان عالم پیر                           عالم  پیر    شده      عشق پذیر

کائنات اند در این دام  اسیر                           دام  عشق است و  ندارد تدبیر

چنگ زن چنگ به اقبال امیر                      ساز را ساز به  بانگ بم و زیر

                              خم می نیست غدیر است غدیر

                                ساقی امروز امیر است امیر

مطرب !این نغمه تو با سازبزن                     نه  که  آهسته ٬ در آواز  بزن

تا    بیاریم   به    پرواز    بزن                       آخرین پرده      در  آغاز  بزن

هین مگو بس ٬که نه بس٬بازبزن                   می کشم  ناز  تو٬ با  ناز  بزن

                                  خم می نیست غدیر است غدیر

                                     ساقی امروزامیر است امیر

می خرآن حسن که عالم گیر است                میشو آن خاک دری کاکسیر است

کار تدبیر  نه !  این  تقدیر است                 روبه از روبه و شیر از شیر است

نشنیدی  که زمان  شمشیر است؟                  مطربا  خیز  که فرصت دیر است

                                 خم می نیست غدیراست غدیر

                                 ساقی امروزامیر است امیر

دل درین شعله بسی سوخته ام                      زآتش  عشق      برافروخته ام

تا که این سوختن   آموخته ام                       هرچه جزعشق  تو بفروخته ام

دیده   از غیر تو    بردوخته ام                     غیر   عشق  تو       نیندوخته ام

                                  خم می نیست غدیراست غدیر

                                  ساقی امروزامیر است امیر

رخ مگردان و مگو: رو سیهی                  مگذر  تند  و مگو: خاک رهی

مفشان دست ومگو: کم ز کهی                   دل مرنجان   و مگو   :پرگنهی

چه شود گرکه به یک بارشهی                   رحمت آرد  به یکی  بی پنهی؟

                                خم می نیست غدیراست غدیر

                                ساقی امروز امیر است امیر

بال بشکسته و پر ریخته ام                       حسرت و غم به هم  آمیخته ام

ورکه خشم تو برانگیخته ام                      اینک   از غیرتو   بگریخته ام

هرچه جزعهد تو بگسیخته ام                    دست   در دامنت     آویخته ام

                             خم می نیست غدیر است غدیر

                                ساقی امروز امیراست امیر

یاعلی! گرتو  برانی  چه کنم؟                  دامن  از من برهانی    چه کنم؟

دست از من بفشانی  چه کنم؟                 عذری از من نستانی     چه کنم؟

پیش خصمم بنشانی   چه کنم؟                گویی ام رو! که همانی چه کنم؟

                             خم می نیست غدیراست غدیر

                               ساقی امروز امیراست امیر

من اگر ذره ی  کم  از کاهم                      ور به    ناچیزی   گرد   راهم

پرگناهم  من  و  گر گمراهم                     خسته ای   بسته  به  قعر چاهم

نشود   دست طلب    کوتاهم                    وین   گواهم   همه  سوز و آهم

                             خم می نیست غدیراست غدیر

                              ساقی امروز امیر است امیر

ای علی ! ای که به  عالم  شاهی                همه عالم شب  و درشب ماهی

هم تو مقصودی و هم خود راهی             سوی    تو حید    مهین درگاهی

برتر از  این    سخن     کوتاهی                 تو  همان  حضرت   ظل اللهی

                          خم می نیست غدیر است غدیر

                             ساقی امروز امیر است امیر

بر   سر   مآذنه ها   تکبیری                      شبروان را  دم تو    شبگیری

ذکر  اقطابی  و  ورد  پیری                      همه تسلیم     و    همه تدبیری

هیبت جنگی   و  قهر شیری                    نقش بر قبضه ی هرشمشیری

                           خم می نیست غدیراست غدیر

                            ساقی امروز امیر است امیر

درصنم خانه ٬بتی ٬ بودایی                         وندر  آتشکده       آهورایی

در  کلیسا   نگرم     عیسایی                         درکنیسه به نظر   موسایی

نزد     دهری    مثل اعلایی                         بر همه   اهل یقین   مولایی

                            خم می نیت غدیراست غدیر

                           ساقی امروز امیر است لمیر

می ندانم که تو چون جادویی                        در   دل مسلم   و هر  هندویی

روح وریحانی وزلف ورویی                    دشت ودریایی و سرو و جویی

رو به هر سوی کنم آن سویی                     هم برون ازهمه سویی    هوئی

                            خم می نیست غدیراست غدیر

                             ساقی امروز امیر است امیر

ختم  طغرای  همه   شاهانی                          نقش    تعویذ    همه  گردانی

قسم     ناشکن       مردانی                           زمرمه ی  نیمه شب مستانی

جان جانانی وجان را جانی                        وجه رب هستی و باقی  مانی

                            خم می نیست غدیراست غدیر

                             ساقی امروز امیر است امیر

                                                                                                                                   سید مرتضی جزایری

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۸ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
غم بم!!!

...

خواب بودند ، خواب می دیدند

خواب سنگین و غیر تحمیلی

خواب تفریح ،خواب آرامش

خواب شیرین صبح تعطیلی

جمعه :تعطیل ، جمعه :خواب و خیال

جمعه : دروازه ای به باغ بهشت

مثل هر هفته باز هم می شد

مشق را عصر روز جمعه نوشت

***

دخترک خفت و دست های پدر

طفل را بین دست و بال گرفت

سر که چرخاند رختخواب پدر

باز هم بوی پرتقال گرفت 

***

پیش از این آسمان محبت داشت

به زمین، گرم، عشق می ورزید

تیره شد ارتباط های قدیم

آسمان سرد شد، زمین لرزید 

***

خانه ... گهواره ، آسمان ... مادر

بانگ دیوار و سقف .. لالایی

مردمان ... کودکان خواب آلود

بلعجب صحنه ای تماشایی

***

آسمان قصه بلندی داشت

شهر خوابید و قصه شد کوتاه

در « بم » اما چقدر طول کشید

شب یلدای پنجم دی ماه

***

کودکان خفته همچنان معصوم

غافل از سقف روی گرده شان

باد می آمدو ورق می خورد

دفتر مشق خط نخورده شان 

***

کودکم ... مادرت تشر می زد

منضبط باش و پاک بازی کن

دیگر اینجا کسی مزاحم نیست

تا دلت خواست ، خاک بازی کن 

***

نخلبانان شهر بم امسال

رطب ختم خویش می چیدند

کودکان گرم رخوتی شیرین

خواب بودند و خواب می دیدند 

***

خواب بودندو خواب می دیدند

خواب سنگین و غیر تحمیلی

خواب تفریح ، خواب آرامش

خواب شیرین صبح تعطیلی

                                                                                                                                             نصرآباد زرویی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٥ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
نيت خوب!!!

...

تمام حجم قفس را شناختیم٬  بس است                          بیا  به تجربه ٫در آسمان پری بزنیم

اگرچه  نیت خوبی ست٬ زیستن٬ اما!!!                       بیا  که دست به تصمیم بهتری بزنیم

                                                                                                                                                            قیصر امین پور

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف