نیمیم زآب وگل
آماده پرواز

...
 

موقوف نسیمی است به هم ریختن ما

                                                         آماده ی پرواز چو اوراق  خزانیم

                                                                                                                                           صائب

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٦ - رضاالف
تو نیز ....

.....
 

آی عشق !

         آی عشق!

                     چهره آبی ات پیدا نیست

                                                تو نیز پرسپولیسی از آب درآمدی!!

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف