نیمیم زآب وگل
سفر !!!

.مدتی می روم سفر  و نیستم! گرچه وقتی هم  که بودم گلی به سر شما نزدم! فعلا خداحافظ

این بنده همیشه در وطن خواهد بود                                بیزار  ز آمدن ـ شدن خواهد بود

هرگز نروم  سفر!  مگر    آن  دنیا                                 آن نیز خلاف میل من خواهد بود

                                                                                                                                                                خرمشاهی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
شماره ات .....

.

 در دل هوس   دوباره ات   افتاده                       یعنی : که به فکر چاره ات افتاده

 هی با دل من تماس می گیری تو                       انکار نکن! !!  شماره ات  افتاده

                                                                                                                                                      اسلام انصاری

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
هزار شايد و آيا ..به جای يک بايد

.

چرا هماره همان است  آسمان و زمین              

                                                                     زمان هماره همان  و زمین همیشه همین

اگرچه پرسش بی پاسخیست می پرسم

                                                                     چرا همیشه  چنان  و چرا همیشه چنین؟

اگرکه چون چرا با خدا خطاست چرا؟

                                                                    چرا سوال وجواب است روز باز پسین؟

هزار شاید  و آیا   به  جای  یک  باید!

                                                                   گمان کنم  !!  به  گمانم   نشسته  جای  یقین

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                       فیصر امین پور

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
بدين کوچکی را...

.

خدایا ! خدایا!

                تو با این بزرگی

                                       دراین آسمانها

                                                           چنین آرزویی

                                                                                بدین کوچکی را

                                                                                                         توانی برآورد

                                                                                                                                آیا؟

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                شفیعی کدکنی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
قافيه بود تنگ و....

.

قدیمی ها عجب دنیایی داشتند! برای جواب نامه ی یک دوست چقدر وقت می گذاشتند.شاید بیشتر از ما وقت داشتند! ولی نه ! فکر نمی کنم .اغلب آنها از ما بیشتر کار می کردند ولی باحال تر ما بودند هنوز تلویزیون واینترنت ذوقشون رو کور نکرده بود.

راستی چند وقته برای کسی نامه ننوشتیم ؟ شاید هیچ وقت لازم نشه  . وقتی تلفن هست چه حاجت به نامه نگاری.اگر هم نامه ای بنویسیم لابد ایمیلی وفینگلیسی خواهد بود.

ولی برای قدیمی ها نامه نوشتن وجواب نامه دادن یکی ازبزرگترین تفریحات بوده.نمونه اش نامه ای است که ایرج میرزا در پاسخ به نامه دوستی به نام حاج شیخ هادی با زبان شعرگفته .بخوانید ....

..

شکر خدا را   که بخت  هادی ام  آمد                      نامه ای از  حاج  شیخ  هادی ام  آمد

از پس  سرگشتگی  به  وادی  حیرت                      هادی    سر منزل     ایادی ام      آمد

ازپس یک عمر رنج  در طلب   گنج                       هادی آن  کان فضل  و  رادی ام آمد

وز رشحات  غمام   فضل  و  کمالش                       نامه ای  امروز  بهر  شادی ام   آمد

کرده در آن نامه از مکارم و الطاف                      درج  بدان حد  که خود زیادی ام آمد

داد   بساط    مرا    نشاط     ربیعی                         گرچه  مرآن  نامه  در جمادی ام آمد

چرخ !! چو دانست  بر مراد رسیدم                       در  پی   تمهید     نامرادی ام      آمد

هیچ  ز حرمان خود  شگفت   ندارم                       کین همه  از سوء بخت  عادی ام آمد

درک لقایش غنیمتیست که بر چنگ                       از سفر این  خجسته   وادی ام    آمد

                                   خواستم  فزون  کنم  سخن   به مدیحش

                                     قافیه  بد  تنگ و ..ون گشادی ام آمد

                                                                                                                                                      ایرج میرزا

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف