نیمیم زآب وگل
چه زیبا میشود دنیا!!!!

.....

لبت نه گوید و پیداست می گوید دلت :  آری

که اینسان دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری

دلت می آید آیا از زبانی این همه  شیرین 

 تو تنها حرف تلخی را همیشه بر زبان آری

نمی رنجم اگر باور نداری عشق نابم را

که عاشق ازعیار افتاده در این عصرعیاری

تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت

 بشرطی که مرا در آرزوی خویش نگذاری

چه زیبا میشود دنیا برای من اگر روزی

تو از آنی که هستی ای معما ! پرده برداری

صدایی ازصدای عشق خوشتر نیست٬ حافظ گفت

اگرچه بر صدایش زخمها زد تیغ تاتاری

                                                                                                                     محمدعلی بهمنی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٧ - رضاالف
اما هوس وصلش!!!

...

نازیست تو را در سر !کمتر نکنی ..دانم       

 دردی ست مرا در دل باورنکنی دانم                     

 خیره چه سر اندازم !بر خاک سرکویت        

 گر بوسه زنم  پایت سر برنکنی دانم

گفتی: بدهم کامت! اما نه بدین زودی      

عمرم شد و زین وعده  کمترنکنی دانم

بوسیم عطا کردی ! زان کرده پشیمانی      

 دانی که خطاکردی !دیگر نکنی دانم

گرکشتنی ام باری! هم دست تو وتیغت   

 خود دست بخون من٬ هم  ترنکنی دانم

 هان ای دل خاقانی !سردرسر کارش کش! 

 اما هوس وصلش ٬در سر نکنی  دانم

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٧ - رضاالف
بله!!!!

.....
 

نوشت یاورمن میشوی    نوشت  بله                    تصدق سر من   میشوی نوشت بله
 
نشست اول خود رامرورکرد سپس                  نوشت   آخرمن   میشوی نوشت بله
نوشت من عقب نیمه ی   گمم   هستم                  تونصف دیگرمن میشوی نوشت بله
نوشت من دلم ازهرچه کاکتوس پراست             تو که صنوبرمن میشوی نوشت بله
نوشت جان تو نه ! جان آن  پدرجانت                عروس مادر من میشوی نوشت بله
                                                                                               

                                                                                                                                           اکبریاغی تبار

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٩ فروردین ،۱۳۸٧ - رضاالف
لبخند لبخند


 
دو   شاخه   نرگست  ای یار دلبند             چه خوش عطری دراین ایوان پراکند

اگرصدگونه غم داری چو نرگس               به روی زندگی       لبخند       لبخند

                                                                                                             مشیری

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢ فروردین ،۱۳۸٧ - رضاالف
رضاالف