نیمیم زآب وگل
ادب عشق

...

ادب عشق .. تقاضا نکند  بوس وکنار

                                      دو نگه  چون به هم آمیخت همان آغوش ست

                                                                                    ...

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٧ - رضاالف
رضاالف