نیمیم زآب وگل
او خدا نیست !!!

هر که مست است مست روی علی است

هر چه مستی است از سبوی علی است

 

تاک را  کاشت  با  دو  دست  خودش

باده یک قطره از وضوی علی است

 

ای  که پرسیدی (آمدم ز کجا)*

بر تنت  گرد و خاک  کوی علی است

 

هر کسی اصل خویش را جوید

به یقین گرم جستجوی علی است

 

از علی آمده است هر چه که هست

بازگشت همه به سوی علی است

 

آنچه تنزیل بر  محمد  شد

با خدا شرح گفتگوی علی است

 

معنی  (اینما تولوا...)  چیست

هر طرف رو کنید روی علی است

 

او خدا نیست نه! خدا او نیست

که خدا هم در آرزوی علی است

 

هو علی هو علی  علی هو هو

دو جهان غرق های و هوی علی است

 

 جلیل صفربیگی

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٩ - رضاالف
رضاالف