نیمیم زآب وگل
حيف است

 

سرزلفت به جز دست تو حیفست                               لب لعلت به بوس جز تو افسوس

سر زلف تو باری هم تو می کش                               لب لعل تو باری هم تو می بوس

                                                                                                                                                                                                                    انوری

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف