نیمیم زآب وگل
حريفم قاضی و ساقی امام است

.

          ره  میخانه  و مسجد   کدامست؟            که هردو برمن مسکین حرامست

          نه درمسجد گذارندم که رند ست          نه  در میخانه  کین  خمار خامست

          ورای مسجد و میخانه  راهیست           بجویید  ای عزیزان  کین کدامست

          به میخانه امامی مست خفته ست        نمی دانم که این بت را چه نامست؟

          مرا  کعبه    خراباتست   امروز            حریفم   قاضی   و ساقی  امامست

                                       برو !  عطار  کو خود  می شناسد

                                     که سرورکیست  سرگردان کدامست

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف