نیمیم زآب وگل
بپریس از اين دل ديوانه ی من!

.

      چنین با مهربانی  خواندنت چیست ؟              بدین   نا مهربانی  راندنت  چیست؟

      بپرس  از این  دل    دیوانه ی  من !            که ای بیچاره عاشق ماندنت چیست؟

                                                                                                                                                           مشیری

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف