نیمیم زآب وگل
نعوذبالله! اگر جلوه بی نقاب کند!!!

.

و چه دنیایی ست؟صد سال پیش ایرج میرزای تجددخواه آرزو می کند کسی پیدا شود تا  حجاب را جواب کند

وحالا صد سال بعد طرح مبارزه با بدحجابی و تازه نه بی حجابی مساله اصلی ایران ما ست.

دراین صد سال هنوز مساله ای به این سادگی را بین خودمان حل نکردیم آنوقت  برای دنیا راه حل داریم!

     

        نقاب دارد ودل را به جلوه آب کند                       نعوذبالله !  اگر جلوه  بی نقاب   کند

        فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست                   چرا که هرچه کند حیله درحجاب کند

        چو نیست ظاهرقرآن به وفق خواهش او             رود  به  باطن    وتفسیر ناصواب کند

        از او دلیل نباید سوال کرد که  گرگ                  به هردلیل  که  شد  بره  را مجاب کند

        کس این معما پرسید  و من  ندانستم                  هرآنکه حل  کند آن را به من ثواب کند

        به غیرملت ایران کدام جانوراست ؟                     که جفت خود  را  نادیده انتخاب  کند

        کجاست همت یک هیئتی ز  پردگیان                  که مرد وار ز رخ پرده را جواب کند

        نقاب  بر رخ زن سد باب معرفتست                  کجاست دست حقیقت ؟که فتح باب کند

       به زهد گربه شبیه ست زهد حضرت شیخ            نه ! بلکه گربه  تشبه به آن جناب کند

        ز من مترس که خانم تو راخطاب کنم                 ازو بترس که همشیره ات خطاب کند

       به حیرتم ز که اسرار هیپنوتیزم آموخت؟             فقیه شهر  که  بیدار  را به خواب کند

       زنان  مکه   همه  بی نقاب می گردند                    بگو بتازد  و آن خانه  را  خراب  کند

      به دست کس نرسد قرص ماه دردل آب                اگر چه طالب آن جهد بی حساب کند

                                         تو نیز پرده عصمت بپوش و  رخ  بفروز 

                                           بهل! که شیخ  دغا  عوعوی  کلاب  کند

                                                                                                                                                ایرج میرزا

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف