نیمیم زآب وگل
از دست خوبرویان داد!!!

.

          تو بدین چشم مست  و پیشانی                       دل من باز پس نخواهی داد

          من  بگیرم  عنان  شه   روزی                       گویم ازدست خوبرویان داد

         مرغ وحشی که می رمید زقید                      با همه  زیرکی  به  دام افتاد

                                                                                                                                                            سعدی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف