نیمیم زآب وگل
بی تو گر دمی زنم هر دمی هزار غم

.

  سنگ ناله می کند  رود  رود بی قرار                         کوه   گریه   می کند   آبشا ر  آبشا ر

  آه سرد می کشد   باد   باد    داغدار                              خاک می زند به سر آسمان سوگوار

  سرو از کمرخمید لاله  واژگون دمید                         برگ و بارباغ ریخت سبزسبزدربهار

  ذره   ذره   آب  شد   التهاب   آفتاب                        غرق پیچ وتاب  شد جستجوی  جویبار

  برلبش ترانه آب  از گدازه های  درد                 دردلش غمی مذاب صخره صخره کوهوار

  از سلاله ی  سحاب   ا ز تبار آفتاب                            آتش   زبان   او     ذولفقار   آب دار

  باورم نمی شود که کسی شنیده است                         زیر خاک  گم  شود   قله های  استوار

  بی تو گردمی زنم هردمی هزار غم                           روی  شانه ی دلم هرغمی   هزاربار

                                       هرچه شعرگل  کنم  گوشه  جمال  تو

                                       هرچه نثر بشکفم  پیش پای تو نثار

                                                                                                                                               قیصرامین پور

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف