نیمیم زآب وگل
ناسزای ادبی

.

تا به حال  فحش  مودبانه  شنیده اید؟ ابوالعلا گنجوی ۷۰۰ سال پیش  خرده حساب کوچکی با خاقانی داشته که خیلی مودبانه وادیبانه آن را تصفیه کرده است!که البته معنی آن چیزی  از بدترین ناسزاها کم ندارد.تنها فرق آن اینست که امثال این فحش های ناموسی را هر روز درکوچه وخیابان می شنویم وفراموش می کنیم وحتی ازتکرار آن شرم داریم ولی ناسزای ۷۰۰ سال پیش او را با کلی مقدمه وموخره ادبی .در وبلاگمان می گذاریم ودر موردش کامنت هم می دهیم.

بیچاره خاقانی! به این می گویند فحش ۷۰۰ ساله  و شاید ابدی !

راستی این وسط تقصیر مادر خاقانی چیست؟

.

خاقانیا  !  اگرچه   سخن   نیک   دانیا                       یک  نکته  گویمت  بشنو! رایگانیا

هجو کسی مکن که ز تو مه بود به سن                   شاید  تو  را  پدر بود  و تو   ندانیا 

                                                                                                                                                               ابولعلا گنجوی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف