نیمیم زآب وگل
اگر باران به کوهستان نبارد....به کوهستان نباريدست باران

.

              گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم

                                                               گر نشد   در اتوبان..در اتوبوست   بدهم

              گفته بودم : که  یکی خانه  ی بسیار قشنگ

                                                               در  دزاشیب  و یا   نبش  دروست   بدهم

              آنقدر نیستم   ای دوست    ببو    کین  گونه

                                                             دل و دین را به یکی عشوه ی لوست بدهم

                                                                                                                                                       محسن اشتیاقی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف