نیمیم زآب وگل
گفت : يکی بس بود!!!

.

خواستم ازلعل او  دو  بوسه  و گفتم:               تربیتی کن !  به آب لطف  خسی را

گفت: یکی بس بود  که  گر دو ستانی               فتنه  شود    آزموده ایم    بسی   را

عمر دوباره ست بوسه ی من  وهرگز              عمر  دوباره    نداده اند    کسی   را 

                                                                                                                                                    فرخی سیستانی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف