نیمیم زآب وگل
تو آخر اين داستان بايد بخندی !!!

.

       پیدا بکن ! یک  آدم   آدم  تری  را                          و شانه های محکم و محکم تری را

       آقای  خوبی  که  دلش  سنگی  نباشد                       معشوق های دوستت دارم  تری  را

       من را رها کن هرچه میخواهی توداری                 ازدست خواهی داد چیز کمتری را

       با گیسوانت باد بازی کرد و رقصید                        و  زد  رقم  آینده ی  درهم  تری را

        تو  آخر این  داستان  باید   بخندی                       پس امتحان کن عاشق بی غم تری را

                                  من راببخش از این خدا حافظ .. خدا حا...

                                      پیدا نکردم  واژه ی  مرهم  تری  را

                                                                                                              مهدی موسوی

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف