نیمیم زآب وگل
تو در نماز عشق چه خواندی ؟ حلاج

.

   در آینه  دوباره  نمایان شد

                  با  ابر  گیسوانش  در باد

                                 باز آن  سرود سرخ  انا الحق

                                                                ورد زبان  اوست

   تودرنماز عشق چه خواندی؟

                                       که سالهاست

                                             بالای داررفتی  و این شحنه های پیر

                                                                                   از مرده ات هنوز پرهیز می کنند

نام تورا به رمز

               رندان  سینه چاک  نشابور

                                 درلحظه های مستی

                                                    مستی و راستی

                                                                    آهسته .. زیر لب    تکرار می کنند

   وقتی تو    روی چوبه ی دارت

                                         خموش و مات

                                                       بودی ..   ما  انبوه کرکسان تماشا

                                                                         با  شحنه های  مامور

                                                                                مامورهای  معذور

                                                                                همسان وهم سکوت ماندیم

خاکستر تو را    باد سحرگهان

                             هرجا  که برد

                                 مردی زخاک رویید

درکوچه باغهای نشابور

     مستان نیم شب     به ترنم

                                          آوازهای سرخ تورا  

                                             باز  ترجیع وار  زمزمه کردند

                                                                               نامت  هنوز  ورد   زبانهاست

                                                                                                                                                          شفیعی کدکنی

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف