نیمیم زآب وگل
مگس نامه !!!

.

آه  ازین  گرمای  طاقت سوز

                    وز هوای  سگ سقط گردان  گرم  دیشب  و امروز

                             وین مگس که می کند  دور سر من  وزوزی  مرموز

                                                                               وبه ایشان گفت باید:  قوزبالا قوز

ای مگس آخرچه می خواهی تو ازجان من مفلس؟

                                                        هان بیا یکباره کارت را بکن آخر چرا فس فس؟!

ازسرشب آمدی اعضای ما راجستجو کردی

                                                  آخرای بدجنس لا کردار

                                                              یا برو جای دگر  یا  لااقل  دست از سرم بردار

این قدرسربه سرم نگذار

                          من شدم عاجز

                                  بس که کردی  نصف شب  دور سرم   وزوز

آه ای بابا ! توهم یک گوش مفتی کرده ای پیدا!

                        می کنی بی خود چرا  داد وهوار  و آبرو ریزی؟

                                             باز اگر یک قطره خون درجسم و جانت بود     یک چیزی

  پس چرا آخرمگس جان ازهمان اول نگفتی حاجت خود را

   ای زصدرت نیکویی تا  ذیل

                              گر به خون بنده داری  میل

                                        کن به سوی خانه ی پرمهر صاحبخانه ام پرواز

حال واحوالی بکن با صاحب منزل

                                          وبرو داخل

                                                گر به روی طاقچه  آرام بنشینی

                                                           بی شک آنجا   خون مخلص را  

                                                                                       درون شیشه می بینی!

                                                                                       

                                                                                                                                            ابولفضل زرویی نصرآباد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٤ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف