نیمیم زآب وگل
اين همه ناز !!!

.

        ای  به  خلق  از  جهانیان  ممتاز              چشم خلقی به روی خوب تو باز

        لازمست آنکه دارد اینهمه لطف              که  تحمل  کنندش  این  همه    ناز

        بخورم گر ز دست توست  نبید                نکنم  !  گر خلاف   توست   نماز

        آرزومند  کعبه  را    شرطست                که  تحمل   کند   نشیب   و   فراز

        عاقل    انجام  عشق     می بیند                 تا   هم    اول      نمی کند    آغاز

        جهد کردم  که  دل به کس ندهم               چه  توان  کرد؟ با دو دیده ی  باز

        محتسب  در  قفای   رندان ست               غافل   از   صوفیان      شاهد  باز

        سپرت     می بباید      افکندن                  ای که  دل  می دهی  به  تیرانداز

                                    هرکه  را با  گل  آشنایی  هست

                                    گو برو !  با  جفای  خار  بساز!

                                                                                                                                                سعدی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف