نیمیم زآب وگل
که در پناه تو امن است !!!

.

       رها شدیم  رها ! مثل روح  بی جسدی

                                                                     نه با  توایم نه بی تو چه روزگار بدی

      رها شدیم  در آیینه های   تو د ر تو

                                                                    چه ازدحام عجیبی چه شهر بی عددی

     ستاره ای شدم  و د رخودم   درخشیدم 

                                                                   ولی چه سود که چشمی نمیکند رصدی

     مگر به سایه ی نام تو روکنم پس از این 

                                                                   که در پناه تو امن ست     یا علی مددی

                                                                                                                                                                      کاکایی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف