نیمیم زآب وگل
ولی از ترس...

.

        خدایا ! راست گویم  فتنه ازتوست!               ولی  از ترس   نتوانم   جفیدن

        اگر ریگی  به کفش  خود  نداری                  چرا  بایست  شیطان   آفریدن؟

         لب  و  دندان   ترکان   ختا   را                    نبایستی  چنین  خوب   آفریدن

                                     به آهو می زنی هی هی که بگریز

                                        به  تازی می زنی  اندر دویدن

                                                                                                                                                      ناصرخسرو

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱ تیر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف