نیمیم زآب وگل
نه ! نه ! نه!

.

         به قرآن  و تورات  و پازند   نه !                 اگر چند  برتر  ازین  پند   نه  !

        چنین  پندی   از بنده  باید  شنید                       ز پیغمبر  و ا ز خداوند   نه  !

        شگفتا !  که  این  نکته  جنبندگان                     بدانند    و خلق  خردمند    نه !

        بجوی ازجهان  زهر وهمسرمجوی           بخواه  از خدا مرگ و فرزند نه !

                                   به دانش ز  هر دام  کان  بند  پاست       

                                     توان رست  و  از دام  دلبند  نه!

                                                                                                                                   دکتر حمیدی

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف