نیمیم زآب وگل
روز مادر!!!!!

.

     شدم از مردی  و مردونگی  سیر !            دارم شاکی می شم ازدست تقدیر

     برای  روز مادر   شمش و سکه             واسه روز پدر شور.. وعرق گیر

                                                                                                                                              مهدی  استاد احمد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٥ تیر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف