نیمیم زآب وگل
۱۸ تير!!!!!

.

تازگی  چه  خبرها ؟... کهنه هم خبری  نیست

                                                                 جز گرفتن  و بستن   کار تازه تری  نیست

پیش بینی  فردا ؟ ... تلخ  کامی  دیروز!!!

                                                                 درمجال  تصور  شهدی  و شکری  نیست

شهر نکبت  و خواری !!  بی مجادله  آری!

                                                             جز عفونت ازین گند  سودی و ثمری نیست

ای  کلاغ  بد  آواز ! با  شمایل  ناساز !!

                                                              گرچه آیه ی  یاسی  ! در منت  اثری نیست

باش !... تا   نفس صبح   در فساد  بگیرد

                                                            بیشه زار خشونت ..  خالی از شرری نیست

                                                                                                                                                 سیمین بهبهانی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف