نیمیم زآب وگل
بدين کوچکی را...

.

خدایا ! خدایا!

                تو با این بزرگی

                                       دراین آسمانها

                                                           چنین آرزویی

                                                                                بدین کوچکی را

                                                                                                         توانی برآورد

                                                                                                                                آیا؟

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                شفیعی کدکنی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف