نیمیم زآب وگل
هزار شايد و آيا ..به جای يک بايد

.

چرا هماره همان است  آسمان و زمین              

                                                                     زمان هماره همان  و زمین همیشه همین

اگرچه پرسش بی پاسخیست می پرسم

                                                                     چرا همیشه  چنان  و چرا همیشه چنین؟

اگرکه چون چرا با خدا خطاست چرا؟

                                                                    چرا سوال وجواب است روز باز پسین؟

هزار شاید  و آیا   به  جای  یک  باید!

                                                                   گمان کنم  !!  به  گمانم   نشسته  جای  یقین

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                       فیصر امین پور

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف