نیمیم زآب وگل
شماره ات .....

.

 در دل هوس   دوباره ات   افتاده                       یعنی : که به فکر چاره ات افتاده

 هی با دل من تماس می گیری تو                       انکار نکن! !!  شماره ات  افتاده

                                                                                                                                                      اسلام انصاری

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف