نیمیم زآب وگل
سفر !!!

.مدتی می روم سفر  و نیستم! گرچه وقتی هم  که بودم گلی به سر شما نزدم! فعلا خداحافظ

این بنده همیشه در وطن خواهد بود                                بیزار  ز آمدن ـ شدن خواهد بود

هرگز نروم  سفر!  مگر    آن  دنیا                                 آن نیز خلاف میل من خواهد بود

                                                                                                                                                                خرمشاهی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف