نیمیم زآب وگل
طوفان شک!!

.

بی حرمتی ست پا نزدن بر بساط عقل                    وقتی که عشق  !! اینهمه اصرار می کند

هرصبحدم دژی ز یقین می شوم ولی!                     طوفان   شک    دوباره ام  آوار  می کند

خواب آنچنان گرفته که باید سوال کرد:                   ما   را   کدام   صاعقه     بیدار  می کند؟

                                                                                                                                ؟

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف