نیمیم زآب وگل
جناب آقا...

.

نشسته بود  فقیهی   به صدر مجلس  درس

                                                             به جای لفظ ؛عن ؛ اندر کتاب خود ؛ من ؛ دید

قلم تراش وقلم  برگرفت  و من  => عن کرد

                                                               سپس  که  داشت  در آن  باب   اندکی  تردید

یکی ز طلاب  دید این  و گفت  با   د گران

                                                             <جناب آقا> عن کردند   جمله  ؛عن ؛ بکنید

                                                                                                                        ایرج میرزا

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف