نیمیم زآب وگل
آرزوی بزرگ

.

نه چندان بزرگم

             که کوچک بیابم خودم را

                                 نه آنقدر کوچک که خود را بزرگ...

                                                                               گریز از میانمایگی

                                                                                                      آرزویی بزرگ است؟

                                                                                                                                                           قیصر امین پور

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف