نیمیم زآب وگل
می خواستم بگويم....

..

....می خواستم بگویم :

                                     «گفتن نمی توانم»

آیا همین که گفتم

                          یعنی   همین که گفتم ؟

                                                                                                                                                         قیصر امین پور

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف