نیمیم زآب وگل
دشمنم بسيار خر زور و قوی بازو در آمد

.

هرکجا یاری گرفتم  کودن وهالو در آمد                       هرکجا اسبی خریدم  بدتراز یابو درآمد

هر که راازبهریاری برگزیدم کرمکی شد             هرچه اینجا میوه چیدم سربه سرکرمو درآمد

هرزمان در زیر زلف دلبری دستی کشیدم               زان کله گیس اوفتاد وکله اش بی مودرآمد

هرکجاخربوزه کردم پاره بدترازکدو شد                  هرکه را دوشیزه خواندم عاقبت بانو درآمد

هرکجا قد را علم کردم که با دشمن بجنگم                 دشمنم بسیار خرزور و قوی بازو در آمد

هرکه پیش منطق من کند شد تیغ  زبانش                     بهر عاجزکردنم ازجیب وی چاقو در آمد

                                                                                                                                                           ابوالقاسم حالت

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف