نیمیم زآب وگل
بعد افطار

...

روزه ها را یک به یک خوردیم و آبی نیز روش

                                                              بعد  افطار  آب   دارد کیف   اما   کم بنوش!!

                                                                                                                                                                اخوان ثالث

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف