نیمیم زآب وگل
خودکشی!!!!!!!!

...

جز اهورا   گر بدانم  من   خدای دیگری  

                                                                  دعوی خلق مرا  دارد   خودم  را میکشم

                                                                                                                                                               اخوان ثالث

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف