نیمیم زآب وگل
آمد و رفت...

...

و قسم خورده ترین  تیغ  فرود آمد و رفت

                                                                     ناگهان هرچه نفس بود... کبود آمد  و رفت

کودکی   بادیه ای شیر   خطابی  خاموش:

                                                                        پدرم را مگذارید !!  که  زود آمد و رفت

از خم کوچه   پدیدار شد  انبان  بر دوش

                                                                      تا که معلوم شد این مرد که بود آمد ورفت

از کجا  بود؟ چه سان بود ؟ ندانستیمش

                                                                  این قدرهست که بخشنده چو رود آمد و رفت

                                                                                                                                                    محمد کاظم کاظمی

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۸ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف