نیمیم زآب وگل
فرشته های شب قدر

                  .

                 فرشته های شب قدر ! با شما قهرم !
                 تلافی همه ی غصه های امسالم
                 تلافی همه ی آنچه که نوشتید و ...
                 نوشته اند به پرونده های اعمالم ...


                فرشته های شب قدر ! حالتان خوب است !؟
                هزار شکر که خوبید دختران بهشت
                اگر که حال من بی خیال می پرسید 
                هنوز مثل شب قدر سرد و بی حالم


                فرشته های شب قدر ! خنده تان نگرفت !؟
                ز خنگ بازی و بی عقلی همیشه ی من
                قرار بود که قرآن بیاوریم اما ....
                کتاب دیگری انگار بود دنبالم 


               فرشته های شب قدر ! صفحه ی پنجاه !
               ز دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است ...
               بسوخت حافظ و در شرط عشق بازی او ...
               شمیم حس غریبی رسید از فالم


               فرشته های شب قدر ! سال سختی بود 
               نگفتنی ست ولی از خدا که پنهان نیست
               فقط خداست که از دوردست می فهمد
               مرا که با همه ی بغض ها نمی نالم ...


               فرشته های شب قدر ! بعد از این پایان !
               هنوز پایه ی گرمی و آشتی هستید !؟
               من و گلایه !؟ چه حرفی ست ! بی خیال شوید
               آهان ! نگاه ! ببینید ! بعد از این .... لالم ....

                                                                                                                                                                                                                                                                           مسعود   دیانی

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱۳ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف