نیمیم زآب وگل
اين قوم...

..

آب این قوم  ننوشیده به هرکس نگرم 

                                                               بر منش منت حق نمکی یا  نانی ست

                                                                                                                                                             طالب آملی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف