نیمیم زآب وگل
دروغ گفت!!!!!!!!!!۱

..

که گفت؟  پیرزن  ازمیوه میکند  پرهیز                    دروغ گفت ! که دستش نمیرسد به درخت

چوخویشتن نتواند که می  خورد قاضی                    ضرورتست که  بر دیگران  بگیرد سخت

                                                                                                                                                              سعدی شیرازی

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف