نیمیم زآب وگل
بگذار پيش و پس بشود روز عيدفطر .........من با هلال روی تو افطار ميکنم

..

هرچند لطیف وسبز و با احساسی                     معصوم و نجیب و پاک  همچون یاسی

هرچند فرشته ای! ولی می ترسم                      یک روز بفهمم  که  تو هم... الیاسی!!

                                                                                                                                                      مهدی استاد احمد

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف