نیمیم زآب وگل
دارد شيخ!!!!!!!!!

..

          روز بحث از رساله دارد شیخ                  شب  حدیث  غساله   دارد شیخ

          بی مریدی   و    نامرادی  را                     همه شب  آه  و ناله  دارد  شیخ

          مال اوقاف و حق ایتام  است                    هرچه قبض و حواله دارد شیخ

          کین  چندین  هزارساله  چرا؟                     با شراب  دوساله   دارد   شیخ

                                     ریخت خونش به پای تاک ابلیس

                                         کینه  زان با پیاله  دارد شیخ

                                                                                                                               حاج میرزا حبیب خراسانی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف