نیمیم زآب وگل
شايد..........

...

ازبخشش خود به ما  نشانی بدهد                        یک تکه ی نان واستخوانی بدهد

یک چند  بیا  به او محل نگذاریم                         شاید به خودش خدا  تکانی بدهد

                                                                                                                                       جلیل صفربیگی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف