نیمیم زآب وگل
وقت آن شد...

.

     ابر!!! اندک  ترشحی  دارد                                        آسمان   قطره قطره می بارد

     وقت آن شد که باز ساقی بزم                                         همتی سوی  عشق بگمارد

    عقل واندیشه را به پای جنون                                          با لگدکوب سخت  بفشارد

     بشکند این طلسم وهم و خیال                                  هرچه را هست   نیست  انگارد

     برکند   بیخ   خانه ی  بیداد                                             بودنی    را   نبود    پندارد

                                        شیخ اگرباده خورد باکی نیست

                                             گو : دل بیدلی  میازارد

                                                                                                                                            میرزا حبیب خراسانی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف