نیمیم زآب وگل
يک بوسه ی نداده...

...

دارم بتی  ز جلوه    دل سنگ   آب کن                       ازعکس خویش   آینه    عالیجناب کن

اوراق صبر و طاقت عاشق به باد ده                        ازیک نگاه   خانه ی مردم   خراب کن

کودک مزاج؛ ناز  وبه عاشق بهانه گیر                        رنجیده  جای دیگر و با ما عتاب کن

داخل  به بزم  نا شده     نام  وداع  بر                          ننشسته همچوعمر به رفتن شتاب کن

                                       یک وعده ی نیامده  را روز وصل گوی 

                                       یک بوسه ی نداده به صدجا حساب کن

                                                                                                                                                    رهی معیری

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف