نیمیم زآب وگل
دو رکعت برای قيصر امين پور

...

گاهی فقط یک شعر برای نمردن کافی ست.

 وچه حیف که قیصر رفت! تازه داشتم عادت میکردم به خواندن شعرهاش !! و..به بی عادتی کاش عادت کنیم

چراعاقلان رانصیحت کنیم؟                                         بیایید  از عشق  صحبت کنیم

تمام عبادات ما عادت است                                         به بی عادتی کاش عادت کنیم

چه اشکال دارد پس ازهر نماز                                  دو رکعت گلی را عبادت کنیم

به  هنگام نیت  برای  نماز                                         به  آلاله ها  قصد  قربت  کنیم

چه اشکال دارد که درهرقنوت                                  دمی بشنو از نی حکایت کنیم

چه اشکال دارد درآیینه ها                                          جمال خدا  را  زیارت  کنیم

اگرعشق خود علت اصلی است                                  چرابحث معلول وعلت کنیم

بیایید  تا  عین   عین القضات                                      میان دل و  دین قضاوت کنیم

خدایا  ! دلی  آفتابی   بده!                                          که  از باغ گلها  حمایت  کنیم

                               رعایت کن آن عاشقی را  که گفت:

                                     بیا عاشقی را رعایت کنیم

                                                                                                                                                قیصر امین پور

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف