نیمیم زآب وگل
يک شعله... هر چند کوچک!

..

کولی گرفته ست فالی ؛   با فال او وعده ها هست:

« - سی روز..

                    سی هفته ...

                                   سی ماه ....»

                                         ـ سی لحظه صبرم کجا هست!

کولی گیاهی نداری        کزدرد عشقم  رهاند؟

از رستنی؛ بهر رستن ؛ با کولیان بس دوا هست.

کولی دعایی نداری؟  شاید گشاید طلسمی:

با کولیان ( دایه می گفت)  تعویذ مشکل گشا هست.

کولی دلی کنده دارم؛  با خود ببر  زین  دیارم؛

زین سان متاعی که دارم   چندش درآنجا بها هست؟

کولی یپرس از زبانش ؛ در سینه ی مهربانش

یک شعله ـ هرچند کوچک ـ ازعشق من نیست ؛  یا هست؟ 

کولی جوابم نگفتی؛ تقلید  هرگفته کردی ـ

با چون منی خسته ؛ آیا  ..این طنز وشوخی روا هست؟

                                                                                                                                                سیمین بهبهانی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف