نیمیم زآب وگل
اندازه ی شيخ قطر!!!!!!!!!

...

با اجازه از هادی خرسندی عزیز  چهار بیت را سانسور کردم ( ببینید چی بوده که سانسور شدش اینه!!!!!)

دیوانه ام از  دست تو    دیوانه ترم  کن                           دیوانه ترین آدم  این بوم  و  برم  کن

محو تو چنانم که  ندارم خبر از خویش                        داری اگر از من خبری پس خبرم کن

خواهم  ز فراقت   بنهم   سر به  بیابان                            لطفا تو بیا منصرف ازاین سفرم کن

آن دست که برسینه  من میزنی ای دوست                     پایین   ترکی  حلقه به دور  کمرم کن

هجر تو درآورده  به  قرآن  پدرم  را                          من که به درک  رحم به حال پدرم کن

قند وشکرست آن لب ودندان که تو داری                     لبخند بزن !!!! تاجر  قند وشکرم  کن

گرحق و حقوق من و عشقم  نشناسی !!                        پس حداقل؛    فکر حقوق  بشرم  کن

با خلق خدا خوبم و با خویش گرفتار                            آسوده  ز  بدخلقی این   یک نفرم  کن

ازخواجه مزن فال که من صبرندارم                              الآنه   و اساعه    قرین  ظفرم   کن

درنقشه ی جغرافیت ای خسرو عالم                           لطفی کن  و  اندازه ی شیخ قطرم  کن

درخط تواین گوشه عمودم به  بطالت                           هندسه اگرهست به یادت  :وترم  کن

ازخانه ی خود تا سرکوی تو درازم                            دورخودت ای یار!  بپیچان! فنرم کن

تا خود نشوم منفجر ازشدت عشقت                          باروت  مرا خیس کن و بی خطرم  کن

من تابع فرمان توام  هرچه  بخواهی                            طاقباز اگر دوست  نداری  دمرم  کن

سیمرغم وبگذار چو ققنوس بسوزم                             کنتاکی ؛فرایدچیکن   بی بال وپرم کن

خواهی که روی تا به سحرپیش رقیبان                 خوب اول شب پیش خودم باش وخرم کن

من سینه زن هیئت عشقم؛  یقه بگشای !                        ممنون ز مزایای  محرم؛ صفرم  کن

تا  چند  ؟ تحمل  بکنم  شام  غریبان                             با وصل خودت ساکن سیزده بدرم کن

گویی غزل عشق و اروتیسم نگویم                             ای شیخ! برو!  صحبت آن  با ... کن

                                      این شیخ  اگر باز سخن گفت  کلامی  

                                    ای خالق این گوش! کرم کرده؛ کرم کن

                                                                                                                                                 هادی خرسندی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف