نیمیم زآب وگل
من باشم ومن

نه نغمه نی خواهم و نه طرف  چمن                           نه  یارجوان نه باده صاف  کهن

خواهم که به خلوتکده ای از همه دور                     من باشم ومن باشم ومن باشم ومن

                                                                                                                                                                                               اخوان

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف